Hạt Hạnh Nhân - Almonds - Dai Gia Pho Nui

Hạnh Nhân – Almonds

Xem mẫu & giá bán tại đây

Hạt Mắc Ca - Macadamia Nuts - Dai Gia Pho Nui

Mắc Ca – Macadamia Nuts

Xem mẫu & giá bán tại đây

Hạt Thông - Pine Nuts - Dai Gia Pho Nui

Hạt Thông – Pine Nuts

Xem mẫu & giá bán tại đây

Hạt Hồ Đào - Pecan Nuts - Dai Gia Pho Nui

Hồ Đào – Pecans

Xem mẫu & giá bán tại đây

Hạt Chia - Chia Seeds - Dai Gia Pho Nui

Hạt Chia – Chia Seeds

Xem mẫu & giá bán tại đây

Hạt Dẻ Cười - Pistachios - Dai Gia Pho Nui

Dẻ Cười – Pistachios

Xem mẫu & giá bán tại đây

Hạt Phỉ - Hazelnuts - Dai Gia Pho Nui

Hạt Phỉ – Hazelnuts

Xem mẫu & giá bán tại đây

Hạt Hạch Brazil - Brazil Nuts - Dai Gia Pho Nui

Hạch Brazil – Brazil Nuts

Xem mẫu & giá bán tại đây

Hạt Lanh - Flaxseeds - Dai Gia Pho Nui

Hạt Lanh – Flaxseeds

Xem mẫu & giá bán tại đây

Hạt Diêm Mạch - Quinoa - Dai Gia Pho Nui

Diêm Mạch – Quinoa

Xem mẫu & giá bán tại đây

Yến Mạch - Oats/Oatmeal - Dai Gia Pho Nui

Yến Mạch – Oats

Xem mẫu & giá bán tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *